طرح شاپ کارت بانک ملت

اعطای تسهیلات یک ساله 10 درصد – دوساله 14 درصد – سه ساله 15 درصد بدون مسدودی (سقف کارت اعتباری 50 میلیون تومان)